bhik
Menü
 
Magunkról
 
Az íjászatról
 
Biztonsángi szabályok

Biztonsági szabályok!1. Az íjászat mindig a kijelölt lőirányba történhet


2. A nyílvesszőt csak a céltábla illetve a lőirányba szabad az íjba helyezni / töltés /

3. Az íj feszítése is csak ebbe az irányba tehető meg

4. Oldást csak a céltábla irányába szabad megtenni

5. A cél tisztán látható legyen, ember és állat nem
tartózkodhat ott, még a veszélyes lőirányokban sem

6. Az oldás a következő vezényszavakra történhet:
céloz, feszít, old

7. A vesszők összeszedését csak a lövetést vezető, vagy az
általa megnevezett személy teheti meg

 

 

A fent leírtak be nem tartása a gyakorlás azonnali befejezését eredményezi!!

 
1100 Íjász ismertetője

Nyílzáporban való résztvétel módja:

 • Az interneten közreadandó és letölthető “Jelentkezési lap” kitöltése, visszaküldése
 • Nyilatkozat aláírása, amelyben a részt venni kívánó személy (vagy a felelősségvállaló) aláírásával igazolja saját felelősségének vállalását, valamint kötelezi magát a Nyílzápor szabályainak maradéktalan betartására.

   mi kötelező:

    mi nem kötelező:

    G

    Í

    M

    Bonyolult vizsgabizottsági megoldások helyett, a fent említett írásbeli felelősségvállalással, a tized-század rendszer jól átgondolt alkalmazásával és a szervezett íjászcsoportok vezetőinek részvállalásával tudjuk a biztonságos lebonyolítást elősegíteni.

    M

    N

    H

    a minden egyes résztvevő, hadi helyzethez illő fegyelmezettséggel, az előre egyeztetett szabályokat maradéktalanul betartva működik közre, úgy garantált a balesetmentesség és elkerülhető az egymást rendreutasító “csendőrködés”.
    yilvánvaló okokból, mindenki csak tökéletesen józan, alkoholmentes állapotban lehet résztvevője az összíjászatnak. Aki nem képes a megérkezéstől, az összíjászat végéig terjedő rövidke időben, annyi önfegyelemre, hogy tartózkodjék a szeszesital fogyasztásától, az nem alkalmas az ezen akcióban való szereplésre.
    ielőtt bárki úgy döntene, hogy jelentkezik erre a valóban példátlan méretű íjász “kísérletre”, először otthoni edzés, vagy gyakorlás keretén belül próbálja végig a leírásban és a mellékelt videón szereplő íjászgyakorlatot. Csak, ha pontos, tiszta mozdulatokkal (és az előtte-körülötte állók épségére ügyelve!) tudja a célt leküzdeni, akkor szabad vállalnia a résztvételt. (A gyakorlás során ajavasolt cél: kb 40-50m távolságban, egy 2mx2m-es felület, ami nagyjából megfelel egy zárt pajzsfal alakzatban álló ellenséges hadra leadott nyíllövés “célfelületének”.)
    ég nagyobb a felelőssége azoknak, akik érdeklődő közönség előtt, népszerűsítő szándékkal mutatják be íjásztudományukat, hiszen sokan fogják az általuk nyújtott teljesítmény és élmény alapján megítélni az íjászatot. Ha igazán tiszteljük amit képviselünk, akkor mindenekelőtt saját magunkkal szemben kell megfelelően kritikusnak lennünk. Vajon valóban elegendően felkészültek, megbízhatóan gyakorlottak vagyunk-e az ÜGY képviseletére…? Ezt külső szemlélőként megítélni igen nehéz, és problémás.
    jat venni a kézbe, nyilat célba repíteni, amennyire csodálatos és felemelő dolog, éppannyira felelősségteljes és veszélyeket rejtő tevékenység is. Az esetleges felkészületlenség, a figyelmetlenség, a fegyelmezetlenség komoly balesetek, vagy tragédia okozói lehetnek. Aki kilő egy nyílvesszőt az felelős annak a mozdulatsornak minden következményéért.

     Megjelenés, fegyverzet, viselet…

    A

    J

    A

    S

    A

    A

    A

    A

    viseletek esetében, a tavalyi tapasztalatok alapján két kategóriát állítottunk fel
    tegzek vonatkozásában igyekezzünk a történelmileg hiteles formákra és konstrukciókra törekedni. Feltétlenül kerüljük el a háti tegzek alkalmazását!
    nyílvesszők (6db) csak fa testűek legyenek. (Míg az íj viszonylag drága dolog, amit nyilván kevesen tudnak egy-egy megjelenés érdekében lecserélgetni, addig a nyílvesszők esetében nem túlzó elvárás ez a fajta hitelességre törekvés) A nyílhegy lehet mai gyakorló, vagy korhű egyaránt. Mind a hat nyílvesszőn, jól olvashatóan fel kell tüntetni az íjász nevét és a tizedének elnevezését/számát. A tavalyi tapasztalatok alapján sokak kívánsága, hogy az egyszerre kilőtt nyílvesszők esetében az utolsót aki teheti, zengőhegyű vesszővel lője.
    z íjak esetében most mindössze a “tradícionális” kategóriába tartozáshoz ragaszkodunk. Sajnos (egyelőre) nem megvalósítható, hogy ilyen mennyiségben, kizárólag tökéletesen hiteles, honfoglaló magyar íjakkal-íjrekonstrukciókkal jelenjenek meg a résztvevők. (Reményeink szerint ez a folyamat idővel majd oda vezet, hogy kialakul az igényességnek az a szintje is, ahol magától értetődik, hogy megalkuvást nem tűrően, csak tökéletesen helyénvaló tárgyakat használunk…)
    okunk tiszteletteljes kérése, hogy ha lehet, minden résztvevő igyekezzen elkerülni a zavaró, modern, “műanyag” hatást (pl. a harsány, mű színek, a terepszínű-, vagy reklámfeliratos holmik és társaik…) továbbá a vadul stílusidegen tárgyakat. Ha valami szembántóan idegen a megjelenítendő helyzettől, azt inkább mellőzzük, minthogy elsilányítsa az összmegjelenést.
    sokféleség és a különbözőképpen gondolkodás messzemenő tiszteletben tartása mellett, mégis elkerülhetetlen, hogy egy ilyen horderejű, sok résztvevős helyzetet tisztán érthető rendezői elvek és szabályok szerint alkossunk meg.
    elen kezdeményezés, egyrészt igyekszik az ezredéve élt elődökhöz méltó módon, Őrájuk és Őróluk megemlékezni, másrészt a különböző mai történelmi íjász törekvések együttszerepeltetésével, közös nevezők kialakítására, valamint a szakmai hitelesség és a színvonalas bemutathatóság harmóniájára törekszik.
    különböző íjászegyesületek, csoportok, és magánszemélyek, a “hagyományőrző” íjászatot sokszor, egymástó nagyon különböző irányelvek alapján űzik és egyes vonatkozásait igen eltérően ítélik meg.

       

     • Korhűségre törekvő, történelmi viseletrekonstrukció (amely egy X. századi magyar íjász -férfi, nő, vagy gyermek- megjelenését méltó módon reprodukálni képes)
     •  

       

     • “megfelelő” civil viselet (amely alatt egy visszafogott, mégis az alkalomhoz illő “ünnepélyes” öltözetet értünk, pl.: egyszínű hosszúnadrág + egyszínű –lehetőleg fehér vagy nyers színű- hosszúujjú ing)
     •  

    A

    A

    tavalyi nyílzápor résztvevői közül sokunk jogos felháborodása kísérte az egymás-, valamint a közös ügy tiszteletének- és a megemlékezés méltóságának a megcsúfolását, a fürdőnadrágban-, strandpapucsban-, bikini felsőben-, reklámsapkában megjelenő íjásztársaink részéről.
    jelentkező íjászok tizedeinek megfelelő csoportosításával, esetleg el tudjuk választani az íjászhadon belül a civil és a korhű viseletbe öltözött “seregrészeket”.

    Zászlók, hadijelvények…

    M

    A

    J

    E

    A

    H

    asznos, praktikus és előremutató kezdeményezés lenne, a X.-századi magyarjainkat megjelenítő íjászcsoportok között, egy közös megegyezésen alapuló hadijelvény-zászló rendszert kialakítani. Zászlót készíteni nem kötelező, de igazán szép, összeszedett képet adna, ha a különböző egyesületek és csoportok így jelennének meg az íjászversenyeken, rendezvényeken, de legalábbis ezen az összíjász seregszemlén. Ez talán nemzetközi kísérleti régész (reenactment) kitekintésben is példaértékű lenne. Az alábbiakban idézzük a Nyílzápor kezdeményezés előkészítése során az íjászcsoportok vezetőivel történt egyeztetés eredményeképp közösen elfogadott zászlórendet:
    tized zászlók mellett azok az egyesületek, amelyek legalább négy-öt íjásztizedet kiállítanak, század szintű “hadi egységet” alkothatnak. Más tizedekkel kiegészítve őket, az így kapott tíz tized önálló századzászló alatt vonulhat, és a század vezetőjét a század törzsét alkotó, négy-öt tizedet is adó egyesület állíthatja ki. (Ez három dolog miatt is fontos lehet a későbbiekben. Egyrészt tiszteljük meg ezzel azokat az egyesületeket, akiknél komoly háttérmunka, tanítás és népszerűsítés zajlik, és áldozatos munkájuk eredményeként népes csapattal álnak a közös ügy mellé. Másrészt a következő évek Nyílzáporain, a helyszínre történő kivonuláson kívül egyéb harci mozgások is szükségesek lehetnek és a tized-század rendszerben történő levezénylésben ez alapvető lesz. Harmadrészt ők (a századok vezetői) azok, akik a későbbiekben esetleg sokkal nagyobb szerepet vállalhatnának a Nyílzáporral kapcsolatos döntések formálásában.
    zúton kérjük az íjászcsoportokat és minden résztvevőt, hogy közös megjelenésünk minőségének jobbítása érdekében fogadjunk el erre az alkalomra érvényes, közös hadijelvény rendszert. (Ez természetesen semmi módon nem érinti a résztvevők egyéb megjelenése során használt zászlait!) Mivel a Nyílzápor kezdeményezéssel, egy folyamat elején tartunk, így ha most merünk határozott, mindannyiunkra érvényes közös döntést hozni, az a későbbiek kedvező hatásaiban, bőségesen megtérülhet.  Tudom, hogy ez (a közösen elfogadott rend szerint való zászlók elkészítése) plusz munkát is jelent, de viszonzásul jutalmunk lehet, hogy ezáltal is egy lépést tehetünk a mai magyar történelmi íjászat nemzetközi mércével is példaértékűvé tételére. A magunk eszközeivel és esetenként áldozatvállalásával, talán egy kicsit hozzájárulhatunk az egykori magyar íjásztradíciót megillető közmegítélés visszaállításához.
    ogos igény, valamint rendezvény-rendezéstechnikailag és tudományosan is indokolt, hogy az egyes hadi egységek (jelen esetben íjászcsapatok, egyesületek, baráti csoportok által alakított tizedek) önálló hadijelvényekkel vonuljanak fel. Ezeknek a hadijelvényeknek az egykor volt rendszerét csak részleteiben ismerjük. Kevés, bár annál meghatározóbb eleme kapcsán teljes a bizonyosság. (A zászlók formája, színvilága…) Ahogyan a viseletek és az egyéb ügyek vonatkozásában, úgy nyilván ma e téren is sokféle alkalmazott gyakorlat létezik. Az egyes egyesületek, csapatok érzelmileg kötődnek, érthetően ragaszkodnak a maguk zászlajához. A különböző íjászmegmozdulások és főleg a tavalyi 1100 Íjász-Nyílzápor tapasztalata alapján mégis szükségszerű egy várhatólag sok vitát kiváltó döntést meghozni. Ahhoz, hogy a hadrend összképe egy rendezett, szakmailag is hiteles megjelenésre törekvő formát nyújtson, ez ügyben is közösen elfogadott rendet kell követnünk. (A félreértések elkerülése végett és a helyzet tisztán látása érdekében egy egyszerű példa erejéig fogjuk fel úgy közös Nyílzápor ügyünket, mint egy sportot, játékot, vagy előadást. Mindhárom esetben a szabályok megléte, tiszteletben tartása, és a közös célért való együttműködés a siker záloga. Talán a labdarúgás világából vett példa a legérzékletesebb: A világ bármely táján akar focizni valaki, annak az e sportra érvényes szabályokat és például a kapu méretét be kell tartania. De érvényes ez az elv minden közösen űzött tevékenységre, játékra stb….).
    honfoglaló hadrend alapja a tízes számrendszerre, a tizedekre, és a századokra épül. Az önálló alakulatként kezelhető minimum létszám, így a tíz főben határozható meg. Nem csak a korhűségre törekvés, de a praktikum és a gyakorlati tapasztalatok is ezt igazolják. Bátran kijelenthető, hogy ez a struktúra az alapja ennek a nyílzápornak. Ideális esetben az egyes íjászcsoportok ilyen 10 fős (kivételes esetekben min. 8, max. 12 fős) tizedekbe rendeződnek a jelentkezésükkor és a gyakorlat során. A kiírásban, a tájékoztatókban és minden fórumon ezt ösztönözzük. Az előzetes jelentkezések során, külön személyekként jelentkező íjászokkal igyekszünk kiegészíteni tizedekké, az ennél kevesebb főből álló csapatokat.
    inden olyan csoport, amely minimum egy íjásztizedet csatasorba állít, a saját hadijelvénye, vagy zászlaja alatt vonulhat.

      

    • Minden, legalább tíz (korhűnek tekinthető felszereléssel bíró, lehetőleg gyakorlott) gyalogos íjászt kiállítani képes csoport készítsen saját “tized zászlót”. Ez a zászló, a jellegzetes egy, vagy kétfarkú textilzászló, a csapat színével, esetleg a honfoglalás korának (szigorúan a X. század!) díszítőmotívumaiból merített ábrával. Ennek a zászlónak a színe jelenik meg a tized íjászainak kopjáin lévő zászlócskákon, szalagokon. (Fokozottan ügyeljünk a megfelelő, korhű ábra kiválasztására, a stílustörések elkerülésére! Kerüljük a fehér és a fekete zászlószínt, mert ezek  a keleti népeknél általánosan –így feltehetőleg az egykori magyarjainknál is- akkoriban zászlóként csak meghatározott esetekben-, jogosultsággal-, és céllal voltak ilyen módon alkalmazhatóak, a sajátos jelentéstartalmuk miatt.) A zászló mérete: max. 250cm hosszú kopjára rögzített, max. 90cm x 60cm, plusz a farok háromszög/ek.
    •  

      

    • Azok a csoportok, amelyek legalább három (saját lóval és korhűnek tekinthető felszereléssel bíró, lehetőleg gyakorlott) lovas íjászt ki tudnak állítania Nyílzáporban való résztvételre, a lovas tized zászlajaként, lófarkas tug-ot készítsenek. (Helyénvalónak látszik, ha az ilyen lófarkas jelvények megmaradnak a lovas csoportok kiváltságának! A gyalogos íjászok, ha ragaszkodnak az állatfark-díszes hadijelvényhez, esetleg más jószágfajok farkát, vagy madártollakat alkalmazhatnának. Pl. róka, szarvasmarha, stb…)
    •  

      

    • Azok a csoportok, amelyek legalább négy-öt tizedet ki tudnak állítani, század szintű csapatot alkotnak. Saját századzászlót és hadijelvényt készíthetnének. Az egyik ezek közül olyan max. 300cm-es zászlórúdon elhelyezett (a tized zászlóknál nagyobb méretű, de max. 110cm x 80cm) zászló, amelyen zászló vásznának szélére varrt (különböző számú) háromszög-, négyzet-, téglalap-, szalag zászlófarok-sorozattal jelzik a hozzájuk tartozó tizedek számát, színét és esetleg zászlóábráit. (Amennyiben a “század”-hoz lovas “tized” is tartozik, azt a zászlórúdon elhelyezett lófarok jelezhetné) Ez a zászló a század gyülekezőhelyét, táborhelyét jelezné, felvonulásoknál és egyéb megmozdulásoknál a századot magát szimbolizálná. A másik hadijelvény a század szintű csapat vezetőjének mindenkori helyzetét jelzi. Egy ilyen hadijelvény, a választott jelkép-lény fejjel (sárkány, griff, vadkan, sas, sólyom, farkas, ló, szarvas, kígyó, medve, stb..) mindig a század vezetője mellett jár.  Ha táboroznak úgy a sátra előtt van kitűzve, a felvonulásokon, az íjászversenyeken, a bemutatókon és a hadijátékokon messziről jelzi a vezető tartózkodási helyét.
    •  

    J

    elenleg, a magyar viszonyok ismeretében ennél nagyobb egység (ezred, vagy tömény) hadijelvényéről nem reális beszélni. (Ha egyszer egy “boldogabb jövőben” ennek is eljön az ideje, azt a századok vezetői közös döntéssel határozzák meg.) 

    A Kárpát-medencei Íjásztalálkozó programsora: Július 19.-én

     A

     Jelenleg az tűnik a legreálisabbnak, hogy:

     • a látogatók-érdeklődők 895.-Ft-os un. “Honfoglaló-jegyet” váltva látogathatják a rendezvényt,
     • az íjászok a Magyar Íjász Szövetség által kiadott fényképes igazolvánnyal (versenyzői, vagy sportolói kártyával) valamint a “Nyílzápor”-ban való résztvételre előzetesen regisztrálók, a szervezőtől kapott kártyával ingyenesen.

      

     Nyílzápor menetrend (forgatókönyv) Július 19-én (szombaton)

     R

     A

     E

     Kérjük, hogy azok az egyéni jelentkezők, akik nem nagy létszámú egyesülettel jönnek, de esetleg szívesen kerülnének közös “tizedbe” más egyéni jelentkezőkkel (barátok, ismerősök…) ezt már az előzetes jelentkezés során jelezzék, hogy a “tizedek” összeállításánál ezt is figyelembe vehessük.

     A

     sajátkezű aláírás a “csapatlapon”, valamint fegyvermustra, amely a jelentkezők fejenként hat olyan nyílvesszőinek a bemutatásából áll, amelyeken jól láthatóan fel van tüntetve (latin betűkkel is, nem csak rovásírással!) a jelentkező íjász neve és a csapatának elnevezése. (Végső pánikban még az is elegendő, ha egy darab ragasztószallagot tapaszt a vesszőre és arra írja a nevét.) Erre a nyílvessző jelölésre két okból van feltétlen szükség: egyrészt az összíjászat végén így tudjuk szétválogatni a vesszőket, másrészt csak így biztosítható az, hogy minden egyes íjász a saját maga által kilőtt nyílvesszőért feleljen.

     A

     M

     egtörténik a “tizedek” névsorainak végső rögzítése, az összíjászat előtti gyülekezés sorrendjének és a lőállások számának egyeztetése
     z íjat csak a Nyílzáporhoz kivonuláskor van módunk ellenőrizni. 
     regisztrációnál a következők a teendők:
     zen felül az sem katasztrófa, ha a nagy létszámú csoportok esetében van néhány 9-11, vagy akár 8 fős tized is. Ha ezzel “házon belül” meg tudják oldani a létszámproblémát, akkor az íjászjelenet szempontjából működőképes a dolog.
     regisztrációnál szinte törvényszerű torlódást és a hosszú várakozást, úgy próbáljuk mérsékelni, hogy az előzetes jelentkezések során előre kialakítjuk a tizedeket és kitöltve kinyomtatjuk a csapatlapokat (amelyek egyúttal jelentkezési lapok és a résztvevők felelősségvállalását tartalmazó nyilatkozatok is). A helyszínen megjelenőknek, ezeket már csak alá kell írni. A “nem teljes tized”-eket ” előzetesen megpróbáljuk hozzájuk hasonló felszereltségű, egyéni, vagy kiscsoportos jelentkezőkkel kiegészíteni és a felvonulás, valamint a lövészet során úgy igazítani, hogy az egy csapathoz tartozók egymás mögé-mellé álló tizedekbe kerüljenek. (Pl. ha civil ruhás a fennmaradó létszám, akkor szívesen egészítenénk ki olyanokkal, akik szintén civil ruhában jönnek, ha történelmi viseletes, akkor pedig olyanokkal …)

     T

     A

     A

     A

     z íjászat lebonyolításának utolsó egyeztetése, esetleg zászlótartó készségek kihelyezése
     z összíjász jelenet gyülekezőhelyétől (a Parkot átszelő aszfaltút), a lőállásokig (a főbejárat “piramis”-sal szemben lévő külső kaszáló) bejárjuk az odavonulás és az íjászat útvonalát.
     “Nyílzápor” résztvevőinek (megfelelő előkészítettség esetén, csak a “tizedek” vezetőivel)

     M

     F

     M

     E

     gymás mögött, egyes sorban áll fel, a nyílzáporra kivonuló íjászhad
     inden íjász, az előzetesen egyeztetett “tizedbe” rendeződve, felsorakozik az előzetesen, számmal megjelölt gyülekezőhelyén

     K

     A

     A

     T

     N

     e csúfolja meg senki idétlenkedéssel, jópofáskodással, a hadból kiszólongatással, sokszáz (esetleg ezernyi) íjász komoly megemlékezését.  A “hadba” kívülálló, nem regisztrált személynek, kísérőnek, jó ismerősnek, stb… “beugrani” nem szabad.
     isztelettel kérjük, hogy már a bevonulás során ügyeljünk a helyzethez méltó viselkedésre.
     tizedek, (10 fő egysoros oszlopban) egymás mögött, két tizedenként egymás mellett vonulnak és sorakoznak fel, a számmal jelölt lőállásukhoz, tizedenként egymás mellé.
     z íjászok a “tized” alakzatot tartva, élő hadizene hangjaira vonulnak ki és sorakoznak fel, az előzetesen egyeztetett lőállásokhoz. (Esetleg dobosok, kürtösök vonulhatnának a tizedekkel-századokkal is!)

     Nyílzápor Árpád Vezér tiszteletére

      É

         

       • Első sor felkészül! (felemeli és célra tartja az íjat), Feszít! , Lő!
       •  

         

       • Első sor kilőtte a nyílvesszőt, utána JOBB KÉZ FELÉ kanyarodva, ki-ki a saját tized-oszlopa mellett, azt megkerülve, a sor végére áll. Betölti a következő nyílvesszőt és a sorral haladva készül az újabb lövésre.
       •  

         

       • A sorban a második helyen álló, csak akkor lép a lővonalhoz, ha az előtte lövő (első) íjász, elvégezvén a lövést, már elhaladt mellette. Az első sort kivéve, a további íjászat saját ritmusban, vezényszavak nélkül zajlik.
       •  

         

       • A tized oszlopokban sorban állók, minden lövés után eggyel előrébb lépnek, így folyamatos körforgás alakul ki.
       •  

         

       • Mindenki, összesen három nyilat lő ki, e gyakorlat során.
       •  

      A

         

       • Ha mindenki kilőtte a harmadik nyílvesszőjét is, akkor a bevonuláskor meglévő hadrend szerint (saját sorait önmagához és a had egészéhez rendezve) megállnak a tized-oszlopok.
       •  

         

       • “Íjászok, nyílzáporhoz igazodj!” vezényszóra, minden íjász, a kezében tartott íjat helőrenyújtva, a kinyújtott karjával és az íj, markolattól-íjkarvégig lévő mérettel veszi fel a megfelelő távolságot a mögötte álló ugyanígy, stb…
       •  

         

       • A megfelelő távolság felvétele után az oszlopok egyenesbe rendeződnek, majd a “Második sor, negyedik sor, hatodik sor, nyolcadik sor, tizedik sor egy lépést balra!” vezényszó elhangzásakor, az érintett sorokban állók, egy lépést balra lépnek, így (farkasfogszerűen) az előttük állók közé kerülnek. Ezáltal biztonságosabban történhet az egyszerre lövés.
       •  

         

       • “Íjászok, íjat tölts!” vezényszóra a negyedik (esetleg zengőhegyes) nyílvesszőt az idegre helyezzük.
       •  

         

       • “Felkészül, íjat emelj!” vezényszóra, 45 fokos szögben felfelé (távlövéshez) tartjuk az íjat. Nagyon fontos, hogy a nyílvessző röpvonala tiszta legyen. Olyan magasra tartsuk az íjat, hogy semmiképpen se találhassuk el az előttünk állót, az íját, a tizedzászlót, stb… A távlövés során, egy kb. 120m-re kihelyezett “viking hajó” lesz a cél.
       •  

         

       • “Feszít!” vezényszóra, az íjunk ismeretében megfelelőnek ítélt húzáshosszig kifeszítjük a fegyvert.
       •  

         

       • “Lő!” vezényszóra, az egész had egyszerre lövi ki a nyílvesszőt, majd ugyanígy vezényszóra még kétszer, a zengőhegyű nyílvesszőt utoljára hagyva.
       •  

         

       • A nyílzápor után, az “Íjászok, tizedekbe igazodj!  vezényszó elhangzásakor, a tized oszlopok újra összerendeződnek
       •  

      F

        

      • Az íjászhad fejek fölé emelt íjakkal háromszor kiáltja el, ezt az Árpád-korból származó csatakiáltást, majd leengedi az íjat.
      •  

        

      • Az “Tizedenként egy Íjász nyílvesszőkért!” vezényszóra, a tizedekből egy-egy fő (gyors léptekkel) előre indul és összegyűjtik a kilőtt vesszőket. (A vesszőszedők számára előzetesen megfelelő méretű tarisznyákat osztunk ki). A vesszőszedés közben (nem megvárva annak a végét), élő zene hangjaira a narrátor elmondja a nyílzápor zárszavait. És a had, az ismert tized-század rendszerben elvonul. A vesszőszedők Az összegyűjtött vesszőket nem a helyszínen válogatják szét, hanem a jurtatábor közepén felállított nagy, közösségi hadisátornál kiterítve elhelyezi mindenki az általa összegyűjtött nyilakat. Később a had a sátrat körbejárva, ki-ki a saját nyílvesszőit kiválogatja.
      •  

      elemelt íjjal és háromszori “hujj, hujj hajrá!” kiáltással tisztelegjünk a Honszerző Fejedelmünk előtt. 
      sok, egymás mellett felsorakozott tized-oszlop körforgása, egy rendkívül látványos (és hadászatilag hatékony) kavargássá áll össze, a gyakorlat során, folyamatos tűz alatt tartva az "ellenséges hadat".
      lő zenei aláfestéssel, vezényszóval indítva zajlik a további gyakorlat.

       

     • Tíz fő mélységben állnak egymás mögött az íjászok. (A tized-oszlopokon belül, egymás mögött "kényelmes" távolságokat tartva).
     •  

       

     • Mindenki íjra helyezi az első nyilat és csípő magasságban, az oldala mellett, föld felé fordítva tartja a betöltött íjat, úgy hogy a tized-oszlopok közötti "folyosóra" lehetőleg ne lógjon ki. (Ne zavarja, ne akadályozza a gyakorlat során, az ott elhaladókat). A szükséges nyílvesszőket (6db) tegezben (puzdrában), vagy a hátunk mögött, az övünkbe tűzve, vagy az íjhoz fogva, vagy a tized oszlop mögött, kosárban tartjuk készenlétben. Mindenesetre ügyeljünk, hogy az alkalmazott módszer során, a sorok közötti közlekedést ne akadályozza sem az íj, sem a vesszők.
     •  

       

     • Néhány mondatos bevezető.
     •  

       

     • Lehetőség szerint (minél nagyobb számú) lovasíjász az íjászhad előtt végigvágtázva körbehordozza a századzászlókat (és ha addig erre nézve döntés születik, az íjászhad zászlaját)
     •  

       

     • A lovasok, átadják a zászlókat a századok vezetőinek, akik az előre kialakított tartókba helyezik őket.
     •  

       

     • A lovasok elvonulnak.
     •  

      ivonulás a nyílzápor helyszínére 17:00
      elsorakozás a Nyílzápor gyülekezőhelyére 17:00 (-ig!)
      egnyitó 16:30
      erepbejárás, eligazítás, “főpróba” 13:30-14:00-ig
      egisztráció 09:00-12:00-ig.
      rendezvényen való résztvétel belépődíjairól még folynak az egyeztetések.
     • 09:00-tól     nyitás, 12.00-ig regisztráció
     • 09:00-tól     egész nap kézműves vásár
     • 10:00-tól     egész nap (rövid, programfüggő szünetekkel) íjász szakágak versenyei-, vetélkedői, részletek a www.ijasznap.hu -n.
     • 10:00-tól     egész nap “X.-századi magyar íjászok jurtatábora”, “Középkori íjász és számszeríjász haditábor” (történelmi életmód rekonstrukció, korhű sátrakkal, jurtákkal, kiállításokkal, bemutatókkal és foglalkozásokkal) középkori játékok, ügyességi feladatok
     • 10:00-tól     egész nap “A Kárpát-medencei íjasmesterek remekei” c. kiállítás és beszélgetések az alkotókkal
     • 11:00           vásári bábjáték
     • 12:00           középkori íjász-számszeríjász bemutató
     • 13:30-tól     14:00-ig főpróba eligazítás és terepbejárás a “Nyílzápor” résztvevőinek (megfelelő előkészítettség esetén, csak a “tizedek” vezetőivel)
     • 15:00           lovasíjász bemutató
     • 16:30           Ünnepélyes megnyitó
     • 17:00           “Nyílzápor-2008”
     • 18:30           Íjászversenyek eredményhirdetése
     • 19:00           “Az Árpád-kor ízei” főzőverseny eredményhirdetése
     • este             “Lovasíjász-toborzó” – a Némethy testvérek bemutatója
     • Ghymes koncert, utána népzenei koncert, táncház-tánctanítás, közös dobolás
     • yakorlottság, fegyelmezettség…

      Korhű viseletrekonstrukcióban megjelenni (Hosszú távú célunk a teljes “íjászhad” korhű viseletekben és felszereléssel történő megjelenítése, de sajnos most még ez nem reális elvárás. Egyelőre mi magunk, akik rendelkezünk ilyen viseletekkel, eszköztárral, ezekben jelenjünk meg –lehetőleg egyre többen- és saját példánkkal teremtsünk igényt erre a többiekben is. Ami joggal elvárható, az az alkalomhoz méltó civil viselet.

       

     • Megfelelő íj (Hagyományos íj rekonstrukciója, “visszacsapó” lehetőleg merev szarvú, magyar íj, vagy az adott korszakban a környező népek, esetleg magyarjainkhoz társult harcosai – rusz varégok, bolgárok, szlávok, stb…- által használt íj, pl. megfelelő kialakítású botíj)
     •  

       

     • Fejenként hat darab, személyre és csoportra utaló jelzéssel ellátott nyílvessző (Lehetőleg az alkalomhoz illő, hagyományos fatesttel, fa-, vagy természetes színű műanyag nyílajakkal –nock-kal- és valódi tollal. Jól olvashatóan ráírva az íjász neve és tizedének elnevezése és/vagy száma.) A nyílhegyek gyakorlóhegyek, vagy X. századi magyar nyílhegyrekonstrukciók lehetnek. A hat nyílvesszőből 1 db esetleg zengőheggyel ellátott is lehet.
     •  

       

     • Előzetes jelentkezés. (A színvonalas-, felkészült-, zökkenőmentes-, és balesetmentes lebonyolításhoz ez elengedhetetlenül szükséges. Tehát kizárólag előzetesen lehet jelentkezni, a helyszínen már nem!)
     •  

       

     • Személyes felelősségvállalás (Annak írásbeli tudomásulvétele, hogy minden résztvevőt személyes felelősség terhel az általa esetlegesen okozott kárért, balesetért. 18 év alatti fiatalok, vagy gyermekek, csak felnőtt felelősségvállalóval vehetnek részt az összlövészetben.)
     •  

       

     • A Nyílzápor “forgatókönyvében” leírtak szigorú betartása (Az alkalomhoz méltó megjelenés és viselkedés. Az összlövészet végéig, kizárás terhe mellett, tartózkodás az alkoholfogyasztástól.)
     •  

        
       Az előadásokhoz kapcsolódó anyagok
        
       Céljaink
       • A balmazújvárosi íjászat megszervezése
       • Az íjászat, mint aktív szabadidős tevékenység népszerűsítése fiatalok és családok körében
       • Előadások tartása, szervezése honfoglaló eleink kultúrájáról, életéről
       • Kézműves foglalkozások tartása, szervezése, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a régi mesterségekkel és maguk készíthetik el felszerelésüket (bőrözés, nemezelés, korongozás,vesszőfonás stb.)
       • Gyakorlópálya és bemutatóhely kialakítása az ún. Lődomb területén
       • Kinti kemence és kemencés veremház építése
       • Közös főzések korabeli és hagyományos receptek alapján
       • Táncház
       • Lehetőség és igény szerint kirándulások szervezése magyar történelmi helyszínekre
       • Ősi műveltségünk felelevenítése, gyakorlása (tűzgyújtás, növény- és állatismeret, csillagászat, stb.)
        
       Idevágó oldalak
        
       Bejelentkezés
       Felhasználónév:

       Jelszó:
       SúgóSúgó
       Regisztráció
       Elfelejtettem a jelszót
        
       Munkálataink
        
       Torokének
        

       Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)